Ρυθμίσεις Cookie

Εγγυήσεις

Σε όλα τα προϊόντα παρέχεται πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους, σύμφωνα με τους όρους του κάθε κατασκευαστή, ενώ για τους κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές Airblock & Renner η εγγύηση μπορεί να επεκταθεί στα 6 έτη, με την προϋπόθεση ότι τηρείται κατά γράμμα το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή.

Δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση τα παρακάτω:

 • Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών.
 • Οι ηλεκτροκινητήρες, τα πηνία & οτιδήποτε άλλο ηλεκτρικό.
 • Τα μανόμετρα & κενόμετρα.
 • Τα πιστόλια βαφής & οι αερογράφοι.

Όροι ισχύος εγγύησης:

 Είναι απαραίτητη η προσκόμιση απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς του πελάτη.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στην επίσημη αντιπροσωπεία όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος. Το κόστος μεταφοράς του προϊόντος βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Στην περίπτωση εγκατεστημένων μεγάλων μηχανημάτων για τα οποία είναι δύσκολη η μεταφορά τους στην εταιρία (π.χ. κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές), είναι δυνατή η επίσκεψη τεχνικού μας για έλεγχο ή επιτόπου επισκευή (εάν είναι εφικτή) στην έδρα του πελάτη.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από:

 • Προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης ή άλλων πηγών τροφοδοσίας του μηχανήματος.
 • Εγκατάσταση και σύνδεση από μη εξειδικευμένο τεχνικό.
 • Μη ενδεδειγμένη χρήση.
 • Ελλιπή προληπτική συντήρηση.
 • Ακατάλληλο εξαερισμό & συνθήκες λειτουργίας.
 • Μη συμβατό πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει τη λειτουργία του μηχανήματος.
 • Θραύση λόγω πτώσεως ή κακομεταχείρισης.
 • Ζημιές από σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, κεραυνό, παγετό και γενικά από καταστάσεις ανωτέρας βίας, ατυχήματα και φυσικά φαινόμενα
 • Ζημιές από πρακτορεία μεταφορών (ευθύνη μεταφορέα).

Ειδικότερα για τα εργαλεία και τα μηχανήματα αέρα, απαραίτητη προϋπόθεση εγγύησης είναι η επαρκής αφύγρανση & λίπανση του πεπιεσμένου αέρα που τα τροφοδοτεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: α) καθαρισμό, συντήρηση, επίδειξη ή εκπαίδευση, β) μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά, γ) φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, δ) μεταφορικά έξοδα, ε) βλάβη στον ηλεκτροκινητήρα ή σε λοιπά ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη, όταν οι βλάβες αυτές προέρχονται από εξωτερικές αιτίες (αυξομειώσεις τάσης δικτύων, πτώση φάσεως, κακή εγκατάσταση, χρήση γεννήτριας όπου δεν ενδείκνυται κ.λ.π.), εκτός εάν η βλάβη είναι αποτέλεσμα εμφανούς κατασκευαστικού ελαττώματος , στ) απαιτήσεις χρηματικής αποζημίωσης για ζημιές άμεσες ή έμμεσες προς οιονδήποτε, ζ) αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων, η) σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρίας λόγω εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης (ανταλλακτικά και εργασία) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει την εταιρία να αντικαταστήσει τη συσκευή.

Η επισκευή εντός της περιόδου εγγύησης δεν παρατείνει τον αρχικό χρόνο εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη-αγοραστή.